Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Software Development @ mSensis S.A.

Δημοσιεύθηκε στις 27 Μαΐου 2015

Απαραίτητα προσόντα:
•       Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου στις Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, H/Y
•       Γνώση σε προγραμματισμό JAVA και PHP ή C# και .net
•       Γνώση OpenSource προϊόντων
•       Γνώση UNIX λειτουργικού
•       Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση στα παρακάτω:
•       JBoss AS, Hibernate, WebServices, Linux, HTML
•       HTML, CSS, JS, TypeScript, AngularJS.
•       Γνώση σε τεχνολογίες J2EE
•       Εμπειρία 2-3 χρόνια

Διάρκεια έργου 6-12 μήνες

Υποβολή Αίτησης