Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Meta Box Function (WordPress)

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2011

I’d like users to be able to create and remove additional meta box fields as needed.

For example, say a music podcast with a variable amount of songs played per episode. The user should be able to click a button that will add additional fields to enter each song as needed.

Ideally this would be done without the use of a plugin, but coded into the functions file.

 

Υποβολή Αίτησης